FANDOM


อนิเพจสิ่งของ (Item AniPage) เป็นประเภทของอินเพจที่แสดงตนเป็นสิ่งของต่างๆ ที่ปรากฎในการ์ตูนหรือภาพยนตร์เรื่องต่างๆ