FANDOM


เกรียน World Editor เป็นท่าไม้ตายที่ถูกนำมาใช้ในอีเวนต์สงคราม Battle Royale โดยเพจ โอริฮาระ อิซายะ ผู้นำของ สหพันธ์ฮาเร็มแห่งบร๊ะเจ้า(ชื่อที่ใช้ในอีเวนต์) โดยมีความสามารถที่จะปรับค่าต่างๆของผู้เล่น,สถานที่,สถานะ,ความสามารถ ฯลฯ ได้ตามที่ต้องการ แล้วแต่จินตนาการของผู้ใช้
WED

การใช้World Editorครั้งสุดท้ายในอีเวนต์Battle Royale

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.