FANDOM


กลุ่มเก่าแก่ สมาชิกเกือบ 200 คน จำนวนกระทู้มากถึง 20,000 กระทู้ เมื่อช่วงแรกเคยเป็นสหพันธ์ แต่ สหพันธ์ได้ย้ายไปสร้างกลุ่มใหม่ขึ้น

2011-07-24 120353

Anime Admin Page

รับข้อมูลจาก "http://th.anipage.wikia.com/wiki/Anime_Admin_Page?oldid=608"